കരയുന്ന കുഞ്ഞിനു മുലപ്പാലു പോലെന്റെ പാഥേയമാകുന്നീ കാവ്യഭംഗി

Saturday, 12 May 2012

Keralagaanam - Bodhesvaran [കേരളഗാനം - ബോധേശ്വരൻ]


കേരളഗാനം

ജയ  ജയ  കോമളകേരളധരണീ
ജയ  ജയ  മാമകപൂജിതജനനീ

ജയ  ജയ  പാവനഭാരതഹരിണീ
ജയ  ജയ  ധർമ്മസമന്വയരമണീ

ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജനനീ
ജനനീ മാമകകേരളധരണീ

ചേരപുരാതന  പാവനചരിതേ
ആര്യകുലോൽക്കട ഭാർഗ്ഗവനിരതേ

ദ്രാവിഡപരിവൃഢവനിതേ! മഹിതേ
ദ്രാവിഡസംസ്കൃതവംശോജ്ജ്വലിതേ!

ഭാരതരണഭുവിവീരജനാനാം
ഭോജനദാനസമുത്സുകചരിതേ!

ജയ  ജയ  കോമളകേരളധരണീ
ജയ  ജയ  മാമകപൂജിതജനനീ

പ്രേമദമാകും പ്രമദവനംതാൻ
ശ്യാമളസുന്ദരമെന്നുടെ രാജ്യം!

മലയജസുരഭിലമാരുതനേൽക്കും
മലയാളം ഹാ മാമകരാജ്യം

കല്പകതരുനികരങ്ങൾ നിരക്കും
കല്പിതഭീവാണെന്നുടെ രാജ്യം

മരതകമണികളനർഘമണിഞ്ഞും
പവിഴത്തരികളിടയ്ക്കു തെളിഞ്ഞും

മരിചമനോഹരലതികാശ്ലേഷിത-
തരുനിരതിങ്ങും മാമകരാജ്യം

പല്ലവനിചയം മെല്ലെ വിടർത്തും
വല്ലികൾ തുല്യം കല്യാനിവഹം

കളകളമോതിയിണങ്ങിവരുന്നൊരു
സലിലസമൃദ്ധം മാമകരാജ്യം

ജയ  ജയ  കോമളകേരളധരണീ
ജയ  ജയ  മാമകപൂജിതജനനീ

പശ്ചിമജലധിതരംഗാവലിതൻ
ഉത്സൃതശീതളശീകരസേവ്യം

വിസ്തൃതഭുവനകലാനിലയോപരി
നിസ്തുലമരുളിന  മോഹനകാവ്യം

കുന്ദലതാപരിസേവിതനിലയം
സുന്ദരകേതകഭൂഷിതവലയം

ചമ്പകകുവലയകൂവളനിവഹം
ജൃംഭിതസുരഭിലമെന്നുടെ രാജ്യം

ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജനനീ
ജനനീ മാമകകേരളധരണീ

മാധവമാസം ഞങ്ങൾക്കെന്നും
വാസന്തശ്രീയനുദിനമിവിടെ

മോഹനഖഗഗണകൂജനരാജിത
മോഹദവാടികയെന്നുടെ രാജ്യം

ജാതിമതാന്ധ്യമതാന്തമെതിർക്കും
ബോധവിഭാവിതമെന്നുടെ രാജ്യം

സർവ്വസ്വതന്ത്രസമസ്ഥിതിദായക
സാർവ്വജനീനകുലീനയുവത്വം

നിത്യവുമെങ്ങു കുതിച്ചുയരുന്നിതു
നിർഭയമതുതാൻ മാമകരാജ്യം

ജയ  ജയ  കോമളകേരളധരണീ
ജയ  ജയ  മാമകപൂജിതജനനീ

പാലൊളിതൂകും പൂന്തുകിൽ ചാർത്തും
ലോലകൾ വിലസും മലയാളത്തിൽ

പുത്തനിലഞ്ഞിപ്പൂമണമുതിരും
സ്നിഗ്ദ്ധകൾ മേവും മലയാളത്തിൽ

ചന്ദനമണിയും ചാരുകിശോരകർ
ബന്ധുരമാക്കും മലയാളത്തിൽ

തുഞ്ചശുകീകളകണ്ഠനിനാദം
തഞ്ചും മാമക  മലയാളത്തിൽ

മാമകമോഹം മാമകഗേഹം
മാമകനാകം മാമകവിലയം

നിഖിലചരാചരപൂരിതരമ്യേ
സകലജനാന്വയഭൂഷിതധന്യേ

ജയ  ജയ  കോമളകേരളധരണീ
ജയ  ജയ  മാമകപൂജിതജനനീ

ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജയ  ജനനീ
ജനനീ മാമകകേരളധരണീ

No comments:

Post a Comment

മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ