കരയുന്ന കുഞ്ഞിനു മുലപ്പാലു പോലെന്റെ പാഥേയമാകുന്നീ കാവ്യഭംഗി

Wednesday, 13 June 2012

Njanenna Gaanam- ONV Kurup [ഞാനെന്ന ഗാനം - ഓ എൻ വി കുറുപ്പ് ]


ഞാനെന്ന ഗാനം


ഒരു പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ സുഷിരങ്ങളില്‍ക്കൂടി
ഒഴുകുന്നതോമനേ ഈ ഞാനല്ലോ
ഒരു പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ സുഷിരങ്ങളില്‍ക്കൂടി
ഒഴുകുന്നതോമനേ ഈ ഞാനല്ലോ
ഇതിലുണ്ടോ സ്വര്‍ണ്ണ മത്സ്യങ്ങള്‍, മരാളങ്ങള്‍
ഇതിലുണ്ടോ സ്വര്‍ണ്ണ മത്സ്യങ്ങള്‍, മരാളങ്ങള്‍
ഇണചേര്‍ന്നു നീന്തുന്ന നീര്‍ക്കിളികള്‍
ഇതിലുണ്ടോ ശൈവലവലയങ്ങള്‍ വിട്ടുയുര്‍ന്നി-
തള്‍ വിടര്‍ത്തുന്ന നീലോല്പലങ്ങള്‍
ഇതിലുണ്ടോ ശീതോഷ്ണ ധാരകള്‍
ഇതിലുണ്ടോ ശീതോഷ്ണ ധാരകള്‍
ഹൃദയത്തിലിതിനും ഔവ്വാര്‍നല കണികയുണ്ടോ
ഇതിലുണ്ടോ ശീതോഷ്ണ ധാരകള്‍
ഹൃദയത്തിലിതിനും ഔവ്വാര്‍നല കണികയുണ്ടോ
അറിവീല്ലെനിയ്ക്കവ എന്നാലുമീ പുല്ലാങ്കുഴലിലൂടൊഴുകുന്നതീ ഞാനല്ലോ
ഒരു പുല്ലാങ്കുഴലിന്റെ സുഷിരങ്ങളില്‍ക്കൂടി
ഒഴുകുന്നതോമനേ ഈ ഞാനല്ലോ

No comments:

Post a Comment

മലയാളത്തില്‍ എഴുതുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ